ALGEMENE VOORWAARDEN

Huurperiode: Het betreffende contract is afgesloten voor de voor­noemde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze perio­de. wordt gerealiseerd via tu overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= eigenaar vakantiewoning) en de huurder.

Indien een huurder  schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de vakantiewoning of aangehorigheden kan de huurder uitsluitend een vordering tegen de eigenaar geldend kunnen maken, behoudens opzet of grove schuld ongeacht de oorzaak, omvang en aard van de schade.

Prijszetting: De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen per dag, per vakantiewoning. De prijzen gelden als vermeld Staat van het eigendom: indien er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke/eigenaar, ook om te vermijden dat dit aan u toegeschreven wordt! Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld worden worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achterlaten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de woning of inboedel moet door de huurder vergoed worden. Bij het voor de eind schoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat de woning in een correcte staat achterlaat. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis weg, geen etensresten, barbecue proper. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

Waarborg: U bent verplicht een waarborg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw overeenkomst vermeld. De eigenaar/verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de woning te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade mag dit te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg. Als het overleg over deze schade niet tot overeenstemming leidt zal de huurder zich terzake rechtstreeks bij de eigenaar dienen te verhalen.

Uur vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren stipt respecteert (voor het exacte tijdstip, zie documentatie van de woning). Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract, zonder de vooraf­gaande toestem­ming vOngevallen: De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of het zwembad.

Annulatievoorwaarden: Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning Verzekeringen: De annulatie verzekering dekt niet de burgerlijke aansprakelijkheid, de eventuele schade door u veroorzaakt of aansprakelijkheid bij brand of diefstal als u in fout bent of door uw nalatigheid. U bent verplicht om als huurder zelf over een passende verzekering te beschikken. Ook eventuele schade bij brand aan uw persoonlijke spullen is niet gedekt door de brandverzekering van de woning. Gelieve hiervoor zelf uw verzekeraar te raadplegen om te checken of u hiervoor een passende schadedekking geniet. U heeft hier soms een uitbreiding voor vakantiewoning van uw familiale- en woningverzekering nodig. Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering ben u zelf als huurder verantwoordelijk.  

We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade voor de huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis.

Annulatie door ons Als door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren (het pand is niet meer beschikbaar door bijv. een sterfgeval, echtscheiding, brand of andere), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en tracht we in de mate van het mogelijke een gelijkwaardige vakantiewoning aan te bieden. U kunt dit aanbod al dan niet aanvaarden. Zoniet, wordt de overeenkomst ontbonden zonder schadevergoeding en met terugbetaling van alle door u betaalde bedragen.